Odpovedáme každému do 72 hodín!

Publikované články
27. marca 2018

Ako správne vyplniť daňové priznanie?

buy-cash-coins-9660

Túto a ďalšie otázky sme sa opýtali odborníka na financie – Róberta Oravského zo spoločnosti Finlex. Robo nám ponúkol odpovede na najčastejšie otázky, ktoré mu dávajú klienti v čase daňových priznaní. Vysvetlil ako krok za krokom postupovať pri vypĺňaní daňového priznania a na čo netreba zabudnúť. Ak sa chcete vyvarovať pokuty, radšej si prečítajte tento článok.

Róbert, vezmime to pekne od začiatku. Kto si musí podávať daňové priznanie? 

„Povinnosť podať daňové priznanie sa vzťahuje na každú fyzickú osobu, ktorá dosiahla príjem vyšší ako 1 901,67 eur. Osoba ktorá dosiahla príjmy len zo závislej činnosti a požiadala o ročné zúčtovanie dane u svojho zamestnávateľa si priznanie podávať nemusí.

Teda ak ste zamestnancom, nemali ste iné príjmy a požiadali ste si u zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, tak nie ste povinní podať daňové priznanie. Ak ste popri zamestnaní mali prakticky akýkoľvek iný príjem, vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie.“

Aké materiály si potrebujeme zohnať pred vypĺňaním daňového priznania?

„Ak ste boli zamestnaní, tak budete potrebovať potvrdenie o zdaniteľnej mzde od svojho zamestnávateľa. Ak máte deti, dosiahli ste celkový aktívny príjem 2 610 eur a chcete požiadať o vyplatenie daňového bonusu na dieťa, tak budete potrebovať kópie rodných listov. Toto sú dva najčastejšie doklady, ktoré potrebujete k daňovému priznaniu. Pri živnosti sa tieto podmienky menia.“

Ako správne postupovať pri vypisovaní tlačiva? 

„Daňové priznanie treba vypĺňať pekne za radom, ako sa hovorí. Najprv je potrebné vyplniť údaje o daňovníkovi, následne či poberal dôchodok, údaje o vyživovanom dieťati (daňový bonus). Ďalej sa vypĺňa príjem zo závislej činnosti, kde sa uvedie hrubý príjem, výška zaplatených odvodov do poisťovní. Ak ste mali iné príjmy, napr. zo živnosti, prenájmu nehnuteľností a pod. tak dané príjmy, resp. výdavky, vypĺňate v oddiely VI..

Po sčítaní všetkých príjmov, dostanete prvotný základ dane, ktorý následne upravíte o nezdaniteľnú časť na daňovníka (3 803,33 eur),  nezdaniteľnú časť na manželku/manžela a o preukázateľne zaplatené príspevky na DDS. Po tejto úprave „dostanete“ nový základ dane z ktorého sa určuje daň. Ak ste platili preddavky na daň, nezabudnite tieto preddavky uviesť inak bude daňové priznanie nesprávne vyplnené.“

Čo treba robiť ak si s daňovým priznaním nevieme rady? 

„V prípade, že nechcete „experimentovať“, tak najjednoduchšia možnosť je obrátiť sa na odborníkov, ktorí vás usmernia, resp. vám daňové priznanie zhotovia. V prípade, že si chcete pripraviť daňové priznanie sami a neviete ako na to, riskujete, že vám budú vyvolávať z daňového úradu. Prinajhoršom môžete dostať pokutu.“

 Kedy je vhodné na vypĺňanie daňového priznania najať odborníka? 

„Situácia, kedy sa oplatí nájsť odborníka je vtedy, keď si nie ste istí či ste daňové priznanie vyhotovili správne, alebo ak máte viac rôznych druhov príjmov (či už zo závislej činnosti, živnosti, príjmy z prenájmu, príjmy zo zahraničia a pod). Toto sú situácie, kedy by som sa určite obrátil na odborníka a nechal si daňové priznanie zhotoviť.“

Kam máme daňové priznanie doručiť? Ide to aj cez sprostredkovateľa? 

„Daňové priznanie môžete doručiť na svoj daňový úrad buď osobne alebo ho zašlete doporučene poštou. Treťou možnosťou je podať daňové priznanie na portáli finančnej správy.

Pozor! Situácia sa zmení pre živnostníkov od 1.7.2018, kedy budú povinní už komunikovať s daňovým úradom výlučne elektronicky. To znamená, že ak živnostník doručí dokumenty fyzicky, daňový úrad ich neakceptuje. Pre elektronickú komunikáciu potrebujete mať do 30.6.2018 uzavretú dohodu o elektronickej komunikácii s daňovým úradom, resp. môžete využiť aj elektronický občiansky preukaz (tu sa vyššie uvedená lehota nevzťahuje). Taktiež môžete splnomocniť tretiu osobu, ktorá bude vo vašom mene s daňovým úradom komunikovať.“

Komu môžeme venovať 2% z dane?

„Možnosť darovať 2% sa týka tej fyzickej osoby, ktorá nemá podlžnosti voči daňovému úradu a výška hodnoty 2% je nad 3 eur. 2% je možné darovať každému občianskemu združeniu, nadácii, neziskovej organizácii a podobne, ktorá je registrovaná v zozname prijímateľov 2%.

Súčasne sa často zabúda, že fyzická osoba môže darovať až 3% zo svojej dane, a to v prípade, že doloží daňovému úradu potvrdenie z občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie, že vykonávala dobrovoľnícku činnosť za rok 2017 v rozsahu aspoň 40 hodín.“

Čo v prípade, že nestíhame odovzdať daňové priznanie do konca marca? 

„V prípade, že nestíhate podať daňové priznanie, máte možnosť využiť tzv. odklad. Odklad daňového priznania je možný na 3 alebo 6 celých mesiacov, ak ste dosiahli príjmy aj zo zahraničia. Oznámenie o odklade môžete odovzdať fyzicky na príslušnom daňovom úrade do 3.4.2018 alebo zaslať poštou, taktiež do 3.4.2018.“

Na čo netreba zabudnúť pri vypĺňaní daňového priznania? 

„Pri vypĺňaní daňového priznania sú najčastejšie chyby v uvádzaní čísel na správnych riadkoch. Okrem týchto chýb, daňovník často podpíše všetky kolónky, kde je zmienka o podpise, pričom sú situácie, kedy sa podpisujú len niektoré kolónky. Napr. ak nepoukážete 2%, tak nepodpisujete kolónku pri darovaní 2%.“

Odovzdaním daňového priznania to ale nekončí. Aké termíny si treba postrážiť, aby sme predišli pokute ? 

„Odovzdaním daňového priznania to veru nekončí. Po odovzdaní daňového priznania nasleduje tá „zábavnejšia“ časť, a to úhrada dane. Ak daň nie je uhradená načas, tak môžete dostať pokutu, prípadne aj úrok z omeškania. Taktiež netreba zabudnúť, že ak vaša daň prekročí hranicu 2 500 eur, tak vám vzniká povinnosť platiť okrem dane aj štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ vašej dane. Ak vaša daň prekročí už astronomických 16 600 eur, tak vám vznikne povinnosť platiť mesačne preddavky na daň vo výške 1/12.“

 

Róbertovi ďakujeme za rozhovor a všetkým čitateľom prajeme veľa trpezlivosti pri vypĺňaní daňového priznania.

Zdieľať na Facebooku

Pokračujte v čítaní